معرفی اداره

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان در دوره های اول متوسطه ، دوره دوم متوسطه نظری و شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ، فعالیت می کند. محل استقرار بخش ستادی این اداره در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش می باشد و مدیران اجرایی و سرگروه های استان در ساختمان شماره سه اداره کل واقع در چهارراه باغشمال مشغول فعالیت هستند.